13 juni 2024: Ontwikkel je Leiderschap! Schrijf je nu in!

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte (hierna
  offerte) en overeenkomst tussen Potential Activation B.V., gedeponeerd bij de Kamer
  van Koophandel te Den Haag onder nummer 90695658, en een opdrachtgever.
  2.De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere (algemene) voorwaarden van
  opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  3.Indien Potential Activation B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden
  verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat
  Potential Activation B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen
  de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen

  Artikel 2. Begripsomschrijvingen
  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
  Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft tot door Potential
  Activation B.V. te leveren diensten.
  Cliënt: hetzij de natuurlijke persoon, tevens opdrachtgever, die door Potential Activation
  B.V. wordt begeleid hetzij de door de opdrachtgever aangewezen natuurlijke persoon die
  door Potential Activation B.V. is geaccepteerd en die zelf op vrijwillige basis heeft gekozen
  voor coaching, training en advieswerkzaamheden door Potential Activation B.V.. Indien de
  cliënt tevens opdrachtgever is, dan gelden de bepalingen waarin gesproken wordt over
  “de opdrachtgever” tevens voor de cliënt.
  Overeenkomst (opdracht): de door de opdrachtgever (schriftelijke) aanvaarde offerte van
  Potential Activation B.V. danwel de door opdrachtgever gegeven en door Potential
  Activation B.V. aanvaarde opdracht danwel de tussen Potential Activation B.V. en
  opdrachtgever gesloten overeenkomst.

  Artikel 3. Offertes
 2. Alle offertes van Potential Activation B.V. zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn
  voor aanvaarding is gesteld.
  2.Potential Activation B.V. kan niet aan haar offertes worden gehouden indien de
  opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel
  daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4. Tarieven en tussentijdse tariefswijzigingen

 1. De in een offerte of overeenkomst vermelde tarieven zijn exclusief BTW, tenzij anders
  vermeld.
  2.De door Potential Activation B.V. gemaakte reiskosten worden apart in rekening
  gebracht.
  3.De door opdrachtgever en cliënt gemaakte reiskosten zijn voor rekening van de
  opdrachtgever en cliënt zelf.
  4.De tarieven van Potential Activation B.V. worden per opdracht vooraf afgesproken en
  zijn niet afhankelijk van het resultaat. Indien Potential Activation B.V. bij langlopende

overeenkomsten, waarbij onder langlopend wordt verstaan overeenkomsten van meer
dan 6 maanden, haar tarieven tussentijds wil verhogen zal zij dit 3 maanden van
tevoren aan de opdrachtgever melden.

Artikel 5. Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door
  Potential Activation B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij
  schriftelijk anders door Potential Activation B.V. aangegeven. Potential Activation B.V. is
  gerechtigd om periodiek te factureren.
  2.Bezwaren tegen de hoogte van een factuur dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de
  factuur schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. Bezwaren schorten de
  betalingsverplichting niet op.
  3.Potential Activation B.V. is gerechtigd om haar coaching, training en
  advieswerkzaamheden op te schorten zolang de opdrachtgever in gebreke is met de
  nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Dit geldt ook wanneer een vaste
  uitvoeringstermijn is afgesproken.
  4.Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de
  opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan de wettelijke
  rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het
  moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het
  volledig verschuldigde bedrag.
  5.Alle kosten vallend op een eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering
  zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke worden berekend op basis
  van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Potential Activation
  B.V. echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk
  waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De
  eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de
  opdrachtgever worden verhaald.

Artikel 6. De uitvoering van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Potential Activation B.V. en de Opdrachtgever wordt
  aangegaan voor de duur van de verrichtingen van de diensten zoals aangegeven in de
  offerte. De door Potential Activation B.V. aangegeven termijnen voor de verrichtingen
  van haar diensten zijn indicatief.
  2.De door Potential Activation B.V. uit te voeren opdrachten behelzen uitsluitend een
  inspanningsverplichting.
  3.Tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen partijen, geldt aanvaarding van de
  opdracht als zodanig door de opdrachtgever nimmer als toezegging tot vertrek of
  erkenning van de noodzaak daartoe door de cliënt of Potential Activation B.V. noch als
  erkenning van disfunctioneren of ongeschiktheid van de cliënt in zijn huidige functie of
  het bestaan van een onwerkbare situatie.
  4.Potential Activation B.V. heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten
  door derden. In de getekende offerte is dat tevens aangegeven.
  5.De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Potential Activation
  B.V.aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs
  behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst,
  juist en tijdig, tenminste 1 week voor aanvang van de opdracht, aan Potential Activation


B.V. worden verstrekt. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de
opdrachtgever de gegevens aan Potential Activation B.V. ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 7. Tussentijdse wijziging van de overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering hiervan, ter beoordeling aan Potential Activation, noodzakelijk is om de
overeenkomst te wijzigen, dan zullen partijen tijdig in onderling overleg treden teneinde
tot aanpassing van de overeenkomst over te gaan. Potential Activation B.V. zal zoveel als
mogelijk vooraf prijsopgaaf doen van de gevolgen van de wijziging. Door een wijziging van
de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden
gewijzigd.


Artikel 8. Annulering

 1. Het staat de opdrachtgever en/of cliënt te allen tijde vrij de coaching, training en
  advieswerkzaamheden af te breken, waarbij het niet van belang is of reeds een aanvang
  met de werkzaamheden is gemaakt. In dat geval blijft de opdrachtgever echter het
  overeengekomen tarief verschuldigd voor de gehele opdracht, als ware de opdracht niet
  onderbroken.
  2.In het geval partijen zijn overeengekomen dat Potential Activation B.V. een training of
  workshop zal verzorgen en deze opdracht wordt (gedeeltelijk) geannuleerd, waarbij het
  niet van belang is of reeds een aanvang met de (voorbereidings-)werkzaamheden is
  gemaakt, wordt het volledige overeengekomen tarief in rekening gebracht, tenzij
  annulering schriftelijk plaatsvindt uiterlijk 1 maand vóór aanvang van de
  training/workshop.
  3.Indien de cliënt en/of opdrachtgever niet of te laat op de afspraak verschijnt, wordt de
  gereserveerde tijd volledig bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Wanneer de cliënt
  en/of de opdrachtgever een gemaakte afspraak binnen 24 uur voor aanvang van de
  afspraak annuleert, wordt de volledig gereserveerde tijd in rekening gebracht bij de
  opdrachtgever.

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst

 1. Potential Activation B.V. heeft in de navolgende gevallen het recht de
  overeenkomst/opdracht zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechtelijke
  tussenkomst te ontbinden:

 • indien de opdrachtgever dan wel de cliënt zijn uit de overeenkomst voortvloeiende
  verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt;
 • indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
  overeenkomst onmogelijk is of redelijkerwijs niet meer van Potential Activation B.V.
  mag worden verlangd;
 • de opdrachtgever dan wel de cliënt informatie achterhoudt of heeft gehouden
  waarvan men redelijkerwijs kon vermoeden dat deze informatie de voortgang en/of
  het resultaat van de opdracht negatief beïnvloedt;
 • indien Potential Activation B.V. van mening is dat voortzetting van de oorspronkelijke
  opdracht in strijd is met goed vakmanschap en derhalve redelijkerwijs niet van haar
  gevergd kan worden hieraan (verdere) uitvoering te geven en de opdrachtgever
  volhardt in zijn weigering tot wijziging van de opdracht, zoals bedoeld in artikel 7;
 • in geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement,
  van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is
  opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere
  omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan
  beschikken.


2.Bij ontbinding in de gevallen zoals in dit artikel genoemd is de opdrachtgever het
overeengekomen tarief voor de gehele opdracht/overeenkomst als ware deze niet
ontbonden, welke bedrag direct bij eenvoudige aanzegging en zonder gerechtelijke
tussenkomst of nadere ingebrekestelling opeisbaar is, onverminderd de rechten van
Potential Activation B.V. tot het vorderen van een volledige schadevergoeding.
3.Indien Potential Activation B.V. tot ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden
tot vergoeding van schade en kosten op enigerlei wijze ontstaan.
4.Wanneer Potential Activation B.V. door overmacht tijdelijk verhinderd is om de door
haar aangegane verplichtingen na te komen, heeft zij het recht om de nakoming van
haar verplichtingen op te schorten of in overleg met de opdrachtgever zodanig aan te
passen dat uitvoering mogelijk blijft, zonder in verzuim te zijn. Wanneer nakoming door
Potential Activation B.V. blijvend onmogelijk is of langer duurt dan 3 maanden, gerekend
vanaf het moment van ontstaan van de overmacht, wordt de door partijen gesloten
overeenkomst geacht te zijn ontbonden zonder recht op schadevergoeding voor een der
partijen. Indien een voorschot op de betaling heeft plaatsgevonden voor diensten die
nog niet zijn verricht, zal Potential Activation B.V. deze binnen een redelijke termijn
terugbetalen.
5.Coachees die niet meer reageren op berichten, zoals mail, telefoontjes of whatsapp, en
bij herhaling niet meer reageren verliezen het recht op voortgang van het traject.
Potential Activation B.V. zal er alles aan doen om contact te blijven zoeken maar staakt
dat na herhaalde pogingen. De situatie wordt aan de contractant/opdrachtgever
gemeld. Hierna vervalt automatisch het recht op restitutie van het reeds betaalde maar
nog niet benutte deel van de opdracht.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Potential Activation B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook,
  een en ander in de ruimste zin des woords. De opdrachtgever vrijwaart Potential
  Activation B.V. voor aanspraken van derden. Mocht Potential Activation, ondanks
  voorgaande passage, na een gerechtelijke procedure waarbij het vonnis in kracht van
  gewijsde is gegaan toch aansprakelijk worden geacht voor enigerlei schade, dan is de
  aansprakelijkheid van Potential Activation beperkt tot maximaal de factuurwaarde van
  de opdracht of indien nog niet de gehele factuur is voldaan, het reeds betaalde. Heeft de
  uitvoering van de opdracht langer dan 6 maanden geduurd dan is de aansprakelijkheid
  beperkt tot het honorarium over de laatste 6 maanden.
  2.Wanneer opdrachtgever op grond van het bovenstaande meent aanspraak te kunnen
  maken op schadevergoeding dan dient hij, op straffe van verval, zijn aanspraken binnen
  bekwame tijd schriftelijk doch uiterlijk binnen 2 jaar na het beëindigen van de opdracht
  schriftelijk aan Potential Activation B.V. kenbaar te maken.

Artikel 11. Intellectuele eigendom/auteursrecht

 1. De door Potential Activation B.V. uitgebrachte rapportages evenals het aangeboden
  werkmateriaal zijn uitsluitend bestemd voor cliënt zelf en -onder voorbehoud van de
  toestemming van cliënt -tevens bestemd voor inzage door de opdrachtgever.
  2.Voor bekendmaking of ter beschikkingstelling van het werkmateriaal, adviezen en
  rapportages aan anderen dan opdrachtgever en cliënt is voorafgaande toestemming
  van Potential Activation B.V. nodig.
  3.Potential Activation B.V. heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst
  aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover
  hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden
  wordt gebracht.

  Artikel 12. Gedragscode

  Potential Activation B.V. verplicht zich te houden aan de meest recente gedragscode van
  de Nederlandse Orde van Beroeps Coaches (www.NOBCO.nl). Deze gedragscode kan bij
  Potential Activation B.V. worden opgevraagd.

  Artikel 13. Klachtenregeling

  Indien opdrachtgever en/of cliënt een klacht heeft met betrekking tot de uitvoering van de
  dienstverlening zelf of
 2. de wijze waarop de dienstverlening is of wordt uitgevoerd kan cliënt schriftelijk deze
  klacht neerleggen bij Potential Activation. De opdrachtgever en/of cliënt ontvangt van
  Potential Activation B.V. zo spoedig mogelijk een schriftelijke bevestiging van de
  ingediende klacht en wel binnen 1 week nadat de klacht is ingediend. De opdrachtgever
  en/of cliënt wordt in de gelegenheid gesteld om zijn klacht mondeling en in persoon toe
  te lichten. Binnen 4 weken na indiening zal de klacht zijn behandeld en stelt Potential
  Activation B.V. opdrachtgever en/of cliënt schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de
  bevindingen en de wijze van afhandeling.
  2.Indien de klacht voor opdrachtgever en/of cliënt niet naar tevredenheid is afgehandeld,
  kan opdrachtgever en/of cliënt de klacht neerleggen bij Potential Activation B.V. wordt
  hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht door opdrachtgever en/of cliënt.

  Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen
 3. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Potential Activation B.V. partij is, is uitsluitend het
  Nederlands recht van toepassing.
 4. De rechter in de vestigingsplaats van Potential Activation B.V. is bij uitsluiting bevoegd
  van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin
  heeft Potential Activation B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de
  wet bevoegde rechter.
 5. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste
  hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.